Normen & Waarden

Waarom de commissie?

De NWC (normen en waarden commissie) is ingesteld door het dagelijks bestuur om een buffer te slaan tussen de technisch coördinator en spelers/ouders. In het verleden is namelijk gebleken dat de technische coördinatie werd “lastig gevallen” door problemen die niets met het technische gedeelte van voetbal te maken hebben. De NWC is ingesteld om bij niet-voetbal gerelateerde incidenten op te treden. Denk hierbij bijvoorbeeld het uitschelden van de trainer, wangedrag op het voetbalveld enzovoorts.

Wie melden een incident aan de commissie?

Elk lid van de voetbalvereniging kan incidenten aangeven bij de NWC, echter de commissie en het bestuur hebben besloten dat de eerste aangevers vooral de trainers, begeleiders en aanvoerders dienen te zijn, want deze mensen staan elke training en wedstrijd in direct contact met de spelers en ouders van het voetbalteam.

Wanneer meld ik een incident?

In eerste instantie gaat de commissie ervan uit dat de trainers, begeleiders, aanvoerders en andere leden zelf voor een oplossing zorgen naar aanleiding van een incident. Als de trainer, begeleider, aanvoerder of een lid van de vereniging redelijkerwijs niet zelf meer kan worden geacht voor een oplossing voor het incident dan kan de NWC het incident hen uit handen nemen en vervolgacties ondernemen.

Hoe meld ik een incident?

Men kan telefonisch contact opnemen met de NWC, maar het verdient de voorkeur om ee aangifte schriftelijk te doen. De reden hiervoor is dat de commissie een zaak dan het incident op papier heeft. In de bestuurskamer staat een bakje waarin de papieren aangiftes gedeponeerd kunnen worden. Per mail is het ook mogelijk om een incident aan te geven. Het is echter van groot belang dat er een korte samenvatting wordt vermeld van het incident, de naam van betrokken speler/lid.

Wat gebeurt er met aangifte?

Na een aangifte gaat de commissie in beraad wat er vervolgens gaat gebeuren. Veelal volgt er een gesprek met de betrokken speler/lid. Na zowel de kant van de aangever gehoord te hebben en de kant van de betrokkene wordt er door de commissie direct uitspraak gedaan of later na overleg met het bestuur.

Welke maatregelen mag de commissie nemen?

De commissie mag alle maatregelen nemen, waaronder ook voorwaardelijke, die zij gepast acht met uitzondering van royement, want royement mag alleen door het bestuur opgelegd worden. De commissie streeft ernaar de betrokkene mee te laten doen aan het verenigingsleven en zal veelal een uitspraak bepalen van dienstverlenende aard zoals het opruimen van de kantine, aanvegen van de kleedkamers etc.

Wie controleert of een maatregel wordt uitgevoerd?

De commissie legt de verantwoordelijkheid voor de controle op uitvoering neer bij instantie (dienst) waar de maatregel uitgevoerd wordt. Is de maatregel het schoonmaken van de kantine dan vind er terugkoppeling plaats vanuit de dagelijkse schoonmaakploeg. Betreft bijvoorbeeld de maatregel het bijstaan van een jeugdtrainer bij het geven van een training dan wordt terugkoppeling gegeven door de desbetreffende trainer.

Kort samengevat

Ieder lid kan een incident melden, maar bij voorkeur de direct betrokken personen.In eerste instantie gaat de commissie ervan uit dat een incident door de trainer, begeleider of aanvoerder wordt opgelost. Een melding wordt bij voorkeur per mail of schriftelijk met een korte onderbouwing van het incident gedaan. Hiertoe staat er een bakje in de bestuurskamer. Een mail kan gestuurd worden naar de secretaris van de vereniging. Na een gesprek met betrokkenen wordt er ofwel direct ofwel na ruggespraak met het bestuur een uitspraak gedaan. De uitvoering van de maatregel wordt teruggekoppeld aan de commissie door de aangewezen instantie. Ik hoop dat bovenvermelde uiteenzetting het een en ander voldoende heeft verduidelijkt.

Normen & Waarden v.v. Leiden